با توجه به اجرای پروژه های متعدد توسط پیمانکاران در حوزه انرژی و مشکلات مربوط به تفسیرواجرای قراردادها و حل و فصل

اختلافات بوجود آمده ضروری است کلیه ابعاد علمی و پژوهشی مربوط به اختلافات متنوع مورد بررسی قرار گیرد و ادبیات علمی لازم در دسترس مراجع حل و فصل اختلافات داخلی قرار گیرد.نکته دیگر از انجا که عمده مراجع داوری و سازش و میانجیگری اختلافات حوزه انرژی در خارج از کشور مستقر هستند،برگزاری این همایش کمک شایانی به شکل گیری موسسات داوری و مراجع داخلی حل و فصل اختلافات حوزه انرژی خواهد نمود.