محورهای همایش:

الف -محور رسیدگی قضایی Litigation

 1. رسیدگی به دعاوی ناشی از تبعات شکست لایحه های صخره ای در مخازن نفت شیل (shale)
 2. رویه قضایی کشورها و گزارش آرا محاکم در خصوص دعاوی مربوط به حوزه انرژی
 3. چالش های قضایی مربوط به حل و فصل اختلافات حوزه انرژی(مشکلات و راهکارها)
 4. صلاحیت دادگاه کشور میزبان بر اختلاف ناشی از سرمایه گذاری در حوزه انرژی
 5. حاکمیت سرزمینی دولت ها و معاهدات سرمایه گذاری و حل و فصل اختلافات مربوط به انرژی
 6. امکان تعدیل قضائی قراردادهای پیمانکاری نفتی در شرایط اعمال تحریم
 7. مشکلات مربوط به شناسایی و اجرای احکام دادگاه های خارجی در حوزه انرژی
 8. دعاوی متقابل در دادرسی های قضایی در صنعت انرژی
 9. اختلافات راجع به قانون حاکم و قواعد حل تعارض
 10. شناسایی و اجرای احکام مربوط به صنعت انرژی
 11. دادرسی اختلافات مربوط به محیط زیست در صنعت انرژی

 

ب-محور داوری    Arbitration 

 1. توسل به داوری توسط اشخاص خصوصی در برابر دولت ها در اختلافات نفت و گاز
 2.  شناسائی و اجرا ء آراء داوری خارجی در حوزه انرژی
 3. نقش تشکل های مردم نهاد NGO در روش های حل و فصل علیه دولت ها و علیه شرکت های چند ملیتی با موضوع حقوق بشر و محیط زیست
 4. حل و فصل اختلافات بین کشورها در حوزه انرژی
 5. اجرای آراء داوری مربوط به سرمایه گذاری حوز ه انرژی
 6. تاثیر شرط ملل کامله الوداد در حوزه داوری
 7. بررسی بحث محرمانگی در داوری
 8. دعاوی متقابل در داوری های صنعت انرژی
 9. سایر موارد

ج-محور روش های جایگزین حل و فصل اختلافات ADR

 1. بررسی امکان همراهی جمهوری اسلامی ایران با روند های آنسیترال در مورد روش های جایگزین حل و فصل اختلافات ADR
 2. قابلیت اجرائی موافقت نامه های ناشی از سازش و میانجی گری
 3. آثار درج شرط سازش و میانجی گری در قراردادها به عنوان روش حل و فصل اختلافات قراردادی
 4. اجرای موافقت نامه های سازش علیه شرکت های دولتی و دولت
 5. اعتراض به موافقت نامه سازش تحت عناوین مخالف با قواعد آمره و نظم عمومی و عیوب اراده
 6. سایر موارد

 

د-سایر

 1.   اولویت ضمانت اجرای "جبران خسارت" ( Damages )در دعاوی نفت و گاز
 2. دامنه اعتبار و الزام تصمیمات هیات های حل اختلاف قراردادی پیمانکاران شرکت های تابعه وزارت نفت
 3.  آسیب شناسی روش های درون قراردادی جهت کاهش اختلافات احتمالی
 4. تاثیر "کمیته های کاهش ریسک بر کاهش  وپیشگیری از اختلافات در حوزه انرژی
 5. آسیب شناسی شیوه های حل و فصل اختلافات حوزه انرژی در حوزه های داخلی و بین المللی
 6. استراتژی های حل و فصل اختلافات (تاکتیک ها و تکنیک ها)
 7. روش حل و فصل اختلاف و تاثیر آن بر جبران خسارات
 8. نحوه ی نگارش و تدوین شرط حل و فصل اختلافات در تنظیم قراردادهای حوزه انرژی
 9. روش های حل و فصل اختلافات بر اساس قراردادهای IPC
 10. اختلافات مربوط به پوشش بیمه ای صنعت انرژی
 11. حل و فصل اختلافات زیست محیطی و حقوق بشری در پروژه های مرتبط با  انرژی
 12. حل و فصل اختلافات در  قراردادهای بهره برداری مشترک (JOA)
 13. اختلافات ناشی از حمل و ذخیره سازی گاز
 14. اختلافات راجع به قیمت گذاری در قراردادهای طولانی مدت تامین انرژی
 15. حل و فصل اختلافات راجع به صلاحیت مراجع
 16. آثار اختلافات مربوط به تحدید حدود بر برداشت از میادین مشترک
 17. مکانیزم انتخاب روش های حل و فصل اختلافات حوزه انرژی