این همایش به همت موسسه مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران و با حمایت های معنوی وزارت نفت و نیرو برگزار خواهد شد.